Ustawa o dziaêalnoÿci po¥ytku publicznego i o wolontariacie (2)

Loading...
Playboy, Errotica Archive, Hustler Magazine ©Kancelaria Sejmu s. 1/35 2012-01-19 Dz.U. 2003 Nr 96 poz. 873 USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. ... 238 C...

2 downloads 0 Views
Loading...
Loading...

Recommend Documents

©Kancelaria Sejmu s. 1/57 2016-04-19 U S T AWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa reguluje zasady: 1) prowadzenia działalności pożytku publicznego przez organizacj

Ustawa o broni i ustawa o lasach-1-Ustawa o broni i ustawa o lasachOGÓLNE PORADY: Nie bawcie się w zgłębianie tych ustaw bo szkoda waszego cennego czasu. Warto przejrzeć aspekty związane ustawowo z łowiectwem ale na zostanie specjalistami w tych dzie

©Kancelaria Sejmu s. 1/50 2013-03-12 Dz.U. 1993 Nr 7 poz. 34 USTAWA z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Zadaniem radiofonii i telewizji jest: 1) dostarczanie informacji; 2) udostępnianie dóbr kultu

©Kancelaria Sejmu s. 1/34 2014-04-22 Dz.U. 1999 Nr 53 poz. 549 USTAWA z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji1) I) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady wydawania i cofania pozwoleń na broń, nabywania, rejestra- cji, przechowywan

©Kancelaria Sejmu s. 1/54 2011-02-17 Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych1) Rozdział 1 Przedmiot prawa autorskiego Art. 1. 1. Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twó

©Kancelaria Sejmu s. 1/11 12-10-01 USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych, ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy o działach admini- stracji rządowej oraz ustawy

©Kancelaria Sejmu s. 1/12 2011-10-04 Dz.U. 1994 Nr 85 poz. 388 USTAWA z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. ...

©Kancelaria Sejmu s. 1/130 Dz.U. 1998 Nr 162 poz. 1118 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 887, 1948,