A1 Present Simple - EG in Use

Loading...
...

12 downloads 73 Views 1MB Size
Loading...
Loading...

Recommend Documents

! THE PRESENT SIMPLE TENSE ! 1st case - am/ is/ are! 2nd case - play/plays ; watch, watches! 3rd case - do / does for questions! 4th case - don’t / do...

Present Simple Czas Present Simple jest najprostszym (jak wskazuje sama nazwa, „simple” znaczy: prosty) i naj- częściej używanym czasem. Czas Present Simple składa się z następujących elementów: osoba + bezokolicznik + reszta zdania np. I go to cinem

PAST SIMPLE vs PRESENT PERFECTEx.1 Zaznacz poprawne formy czasowników. I was/have been too tired yesterday to do any housework. I don’t remember that ...

PORÓWNANIE CZASÓW PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS 1. Czasowniki w nawiasach wstaw w czasie Present Simple lub Present Continuous. 1. George………….(live) in Scotland but at the moment he ……………(be) in Spain. 2. Tony usually………………….(play) basketball w

The Present Perfect Simple vs. The Present Perfect Continuous Czasowniki w nawiasach wstaw w formie czasu Present Perfect Simple lub Present Perfect C...